حرکت از نو / شبکه ورزش

ازجمله برنامه‌های قدیمی شبکه ورزش سیما که ترویج ورزش همگانی در خانواده، از جمله اهداف این برنامه است.
فعالیت در این برنامه: تدوین بیش از 30 گزارش ورزشی / تابستان و پاییز 1391